Tua Renta Tak Mampu Puasa, Apakah Wajib Bayar Fidyah?

Tue 28 April 2015 06:43 | 0
Muhamad Amrozi

 

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان لأنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند عامة العلماء

Dibolehkan bagi orang yang sangat tua tidak berpuasa pada bulan Ramadhan; karena dia tidak mampu lagi berpuasa, dan wajib baginya membayar fidyah menurut banyak ulama.

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' , jilid 2 hal. 97 | Aqil

Al-Marghinani (w. 593 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi sebagai berikut :

والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات

Orang tua yang tidak mampu puasa boleh untuk tidak berpuasa dan wajib memberi makan satu orang miskin setiap hari ia tidak berpuasa seperti ia memberi makan pada kafarah.

Al-Marghinani, Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi, jilid 1 hal. 124 | Ajib

Al-Qarafi (w. 684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut :

المبيح السادس الكبير العاجز عند مالك و (ش) لأنه غير مطيق ويطعم عند (ح) لأنه بدل من الصوم

Pemboleh yang ke enam adalah orang tua yang tidak sanggup lagi berpuasa menurut Imam Malik dan syafii; karena ia tidak mampu, dan wajib bayar fidyah menurut Imam Abu Hanifah; karena dia adalah ganti dari puasa.

Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 2 hal. 516 | Amrozi

Al-Mawaq (w. 897 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya At-Taju wa Al-Iklil sebagai berikut :

وإن بلغ به الكبر إلى العجز جملة أفطر ولا شيء عليه من إطعام ولا غيره. وهذا هو الصواب من المذهب

Jika kerentaan itu sampai membuatnya tidak mampu untuk melakukan puasa sama sekali maka ia boleh tidak berpuasa dan tidak wajib memberi makan (fidyah) dan yang lain, dan ini pendapat yang benar dalam madzhab .

Al-Mawaq, At-Taju wa Al-Iklil, jilid 3 hal. 328 | Ajib

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف ويلزمهما الفدية على أصح القولين

Orang tua yang tidak sanggup puasa dan sangat kesulitan untuk melakukannya, dan orang sakit yang tidak bisa sembuh lagi tidak wajib berpuasa tanpa ada perbedaan pendapat, dan wajib bagi keduanya untuk membayar fidyah menurut pendapat yang paling benar.

An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 258 | Amrozi

Al-Hishni (w. 829 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Kifayatul Akhyar sebagai berikut :

وأما الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه به مشقة شديدة فلا صوم عليه وتجب عليه الفدية على الأظهر

Adapun orang tua yang tidak mampu berpuasa atau sangat kesusahan untuk berpuasa maka tidak wajib puasa dan wajib baginya membayar fidyah menurut pendapat yang adzhar dalam madzhab.

Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, jilid 0 hal. 205 | Imam

Al-Khiraqi (w. 334 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Mukhtshar Al-Khiraqi sebagai berikut :

وإذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا

Jika orang yang sudah tua tidak mampu lagi berpuasa karena kerentaanya maka boleh baginya tidak berpuasa dan wajib memberi makan setiap harinya satu orang miskin.

Al-Khiraqi, Mukhtshar Al-Khiraqi, jilid 0 hal. 50 | Syarif

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

وجملة ذلك أن الشيخ الكبير، والعجوز، إذا كان يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا

Secara rincinya, orang tua baik laki-laki atau wanita, jika tidak mampu lagi untuk berpuasa dan sangat kesulitan melakukannya, maka mereka boleh tidak berpuasa dan wajib memberi makan satu orang miskin setiap hari mereka tidak berpuasa.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 151 | Imam

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Adzh-Dzhahiriyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut :

مسألة: - والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم فصوم رمضان فرض عليهم، فإن خافت المرضع على المرضع قلة اللبن وضيعته لذلك ولم يكن له غيرها، أو لم يقبل ثدي غيرها، أو خافت الحامل على الجنين، أو عجز الشيخ عن الصوم لكبره: أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام

Masalah: wanita hamil dan wanita menyusui serta orang tua, semuanya dikhitab untuk berpuasa, puasa Ramadhan hukumnya wajib bagi mereka, tapi, jika wanita menyusui khawatir terhadap anak yang ia susui, dan tidak ada wanita lain yang menyusuinya atau anak itu tidak mau menyusu kepada wanita lain, dan wanita hamil itu khawatir terhadap janin yang ada di perutnya, atau orang tua tadi tidak sanggup lagi berpuasa karena sudah renta, maka mereka boleh tidak berpuasa dan tidak wajib bagi mereka mengqada puasanya dan tidak wajib pula memberi makan (fidyah).

Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 4 hal. 410 | Faisal

Baca Lainnya :

Hukum Puasa Ramadhan Bagi Wanita Yang Hamil Dan Menyusui
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 30 April 2015, 09:43 | published
Tua Renta Tak Mampu Puasa, Apakah Wajib Bayar Fidyah?
Muhamad Amrozi | 28 April 2015, 06:43 | published
Ukuran memberi makan dalam kafarat jima`
Muhammad Syarif Hidayatullah | 5 May 2015, 09:44 | published
Apa yang Wajib bagi Orang yang Meninggal dan Memiliki Hutang Puasa?
Tajun Nashr, Lc | 10 September 2015, 09:44 | draft
Mengulangi Jima Siang Ramadhan, Berapa Banyak Kafaratnya?
Muhamad Amrozi | 8 May 2015, 05:45 | published
Jima' Siang Ramadhan, Yang Wajib Membayar Kafarat Hanya Suami?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 7 May 2015, 09:45 | published
Belum Qadha Puasa Sampai Ramadhan Berikutnya. Bagaimana Hukumnya?
Muhammad Aqil Haidar | 9 May 2015, 09:45 | published
Siapakah wali yang harus mengqodho puasa mayit?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 21 May 2015, 09:46 | published
Hukum Makan dan Minum Dengan Sengaja Di Bulan Puasa, Apakah Wajib Kafarat ?
Faisal Reza Amaradja | 25 April 2015, 22:07 | published
Ukuran Memberi Makan Dalam Kafarah dan Bolehkah Menggantinya Dengan Uang ?
Faisal Reza Amaradja | 2 May 2015, 23:04 | published
Apa Saja Kafarah Membatalkan Puasa Dengan Sengaja Berjima di Bulan Ramadhan? Apakah Berurutan Atau Boleh Memilih Salah Satu?
Faisal Reza Amaradja | 6 May 2015, 20:55 | published