Berniat Membatalkan Puasa, Apakah Sudah Batal Puasanya?

Fri 15 May 2015 09:39 | 0
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc

 

As-Sarakhsi (w. 483 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Mabsuth sebagai berikut :

إذا أصبح ناويا للصوم ثم نوى الفطر لا يبطل به صومه عندنا

Jika seseorang bangun tidur dengan niat puasa kemudian mengubah niatnya untuk berbuka, maka puasanya belum batal menurut pendapat madzhab kami.

As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, jilid 3 hal. 86 | Ajib

Al-'Aini (w. 855 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Binayah Syarah Al-Hidayah sebagai berikut :

الصائم إذا نوى الفطر لا يصير مفطرا

Orang yang sedang berpuasa jika baru berniat berbuka maka tidak dianggap batal puasanya.

Al-'Aini, Al-Binayah Syarah Al-Hidayah , jilid 3 hal. 15 | Amrozi

Ibnu Abdin (w. 1252 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar sebagai berikut :

الصائم إذا نوى الفطر لا يفطر

Orang yang berpuasa bila hanya berniat berbuka maka puasanya belum batal.

Ibnu Abdin, Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar, jilid 2 hal. 428 | Aqil

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah sebagai berikut :

لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئا من الأكل والشرب وإن قل عامدا ذاكرا لصومه

Tidak ada qadha’ atau kafarat sampai seseorang makan atau minum dengan sengaja meskipun hanya sedikit, dalam kondisi tahu bahwa dirinya sedang puasa.

Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah, jilid 1 hal. 343 | Faisal

Al-Qarafi (w. 684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut :

إذا نوى الفطر نهار رمضان عليه القضاء والكفارة

Jika seseorang berniat berbuka di siang ramadhan maka wajib atasnya qadha’ dan kafarat.

Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 2 hal. 520 | Imam

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

الصوم والاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما ففي بطلانهما وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في بابيهما أصحهما لا يبطل

Bila seseorang baru berniat untuk berhenti dari puasa atau i’tikafnya maka ada dua pendapat. Pendapat yang paling shahih bahwa puasa dan i’tikafnya itu belum batal .

An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 284 | Syarif

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib sebagai berikut :

ولا يبطل الاعتكاف بنية الخروج منه كالصوم

I’tikaf itu belum batal hanya lantaran niat untuk berhenti. Begitu juga puasa.

Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib, jilid 1 hal. 436 | Tajun

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

ومن نوى الإفطار فقد أفطر هذا الظاهر من المذهب

Orang yang berniat untuk berbuka maka batallah puasanya. Dan ini adalah pendapat resmi madzhab.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 133 | Ajib

Al-Mardawi (w. 885 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf sebagai berikut :

ومن نوى الإفطار: أفطر

Barang siapa yang berniat ingin berbuka maka puasanya dianggap sudah batal.

Al-Mardawi, Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf, jilid 3 hal. 297 | Amrozi

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Adzh-Dzhahiriyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut :

ومن نوى وهو صائم إبطال صومه بطل، إذا تعمد ذلك ذاكرا لأنه في صوم وإن لم يأكل ولا شرب ولا وطئ

Jika seseorang berniat membatalkan puasanya, maka puasanya batal apabila dia menyengaja dan dia ingat bahwa dirinya sedang berpuasa, walaupun belum sempat makan, minum dan jima’.

Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 4 hal. 323 | Faisal

Baca Lainnya :

Hukum Bersetubuh Pada Siang Hari Bulan Ramadhan Dalam Keadaan Lupa
Imamuddin Mukhtar | 1 May 2015, 09:37 | published
Apakah Berbekam Membatalkan Puasa ?
Imamuddin Mukhtar | 4 May 2015, 09:38 | published
Apakah Suntik Membatalkan Puasa?
Muhammad Aqil Haidar | 12 May 2015, 09:38 | published
Bersiwak Saat Puasa, Makruhkah?
Muhamad Amrozi | 14 May 2015, 03:38 | published
Berniat Membatalkan Puasa, Apakah Sudah Batal Puasanya?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 15 May 2015, 09:39 | published
Berbuka Keliru Menyangka Sudah Maghrib Padahal Belum
Imamuddin Mukhtar | 13 May 2015, 09:39 | published
Wanita Haidh yang Suci di Siang Hari Ramadhan, Apakah Wajib Imsak?
Tajun Nashr, Lc | 10 September 2015, 09:40 | draft
Mencicipi Makanan Saat Puasa, Batalkah?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 19 May 2015, 09:41 | published
Berciuman Hingga Keluar Mani Saat Puasa, Apakah membatalkan Puasa dan Mewajibkan Kafarat?
Muhamad Amrozi | 23 May 2015, 05:42 | published