Membayar Zakat Fithr Menggunakan Uang, Bolehkah?

Wed 27 May 2015 09:33 | 0
Muhammad Aqil Haidar

 

As-Sarakhsi (w. 483 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Mabsuth sebagai berikut :

إن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة

Ketika membayar dengan qimah dari gandum maka hukumnya boleh menurut madzhab kami. Karena yang penting adalah tercukupinya kebutuhan. Dan hal itu dapat dicapai baik dengan qimah ataupun gandum.

As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, jilid 3 hal. 107 | Aqil

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسا، أو عروضا، أو ما شاء وهذا عندنا

Maka boleh hukumnya membayar zakat menggunakan qimah dari dirham, dinar, uang, barang dagangan, atau apapun. Dan ini adalah madzhab kami.

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' , jilid 2 hal. 37 | Ajib

Az-Zaila'i (w. 743 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq sebagai berikut :

والدراهم أولى من الدقيق لأنه أدفع لحاجة الفقير

(Membayar) menggunaka dirham lebih utama dibandingkan dengan gandum. Karen dirham lebih dibutuhkan oleh faqir.

Az-Zaila'i, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 1 hal. 310 | Aqil

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah sebagai berikut :

ولا يجزأ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه

Tidak boleh didalam zakat fitrah dan juga zakat yang lain membayar menggunakan qimah menurut Ahli Madinah. Dan pendapat ini adalah yang benar dari Imam Malik dan ulama Malikiyah.

Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah, jilid 1 hal. 323 | Amrozi

Ad-Dasuqi (w. 1230 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarah Al-Kabir sebagai berikut :

بدفع قيمة لم تجز

(Membayar zakat) menggunakan qimah tidak diperbolehkan.

Ad-Dasuqi, Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarah Al-Kabir, jilid 1 hal. 502 | Ajib

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود

Dan telah kami sebutkan, bahwa madzhab kami berpendapat tidak bolehnya mengeluarkan zakat menggunakan qimah. Dan hukum ini berlaku pada semua jenis zakat. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Dawud.

An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 5 hal. 429 | Imam

Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Minhaj Al-Qawim sebagai berikut :

فلا يجزئ من غير غالب قوت محل المؤدي

Maka tidak sah (membayar zakat) dari selain mayoritas makanan pokok penduduk setempat.

Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Minhaj Al-Qawim , jilid 1 hal. 233 | Syarif

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

لنا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر أجناسا معدودة، فلم يجز العدول عنها، كما لو أخرج القيمة

Hujjah kami, bahwa Rasulullah ﷺ memfardhukan shodaqoh fitrah hanya dalam komoditas tertentu. Maka tidak boleh membayar dengan yang semisalnya. Seperti halnya membayar dengan qimah.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 58 | Faisal

Abu An-Naja (w. 968 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Iqna Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad Bin Hanbal sebagai berikut :

ولا يجزي إخراج القيمة: سواء كان حاجة أو مصلحة أو في الفطرة أولا

Tidak boleh membayar zakat dengan qimah. Baik karena keadaan yang memaksa ataupun maslahah. Baik dalam zakat fitrah atau selainya.

Abu An-Naja, Al-Iqna Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, jilid 1 hal. 253 | Imam

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Adzh-Dzhahiriyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut :

ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا، ولا تجزئ قيمة أصلا

Dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah, dengan sebagian menggunakan gandum dan sebagian lagi menggunakan kurma. Dan tidak boleh menggunakan qimah secara mutlak.

Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 6 hal. 253 | Faisal

Baca Lainnya :

Membayar Zakat Fithr Menggunakan Uang, Bolehkah?
Muhammad Aqil Haidar | 27 May 2015, 09:33 | published