Rukun Cerai Menurut Empat Mazhab

Tue 8 December 2015 05:00 | 1
Nur Azizah Pulungan

Kata Thalaq mungkin belum akrab di telinga sebagian orang, thalaq berasal bahasa yang artinya cerai atau perceraian. Sebagian ulama mempunyai bahasa sendiri untuk mengartikannya, tapi pada intinya perceraian ialah melepasakan atau memutuskan ikatan perkawinan. Untuk mencapai suatu perceraian yang sah tentu harus me rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perceraian itu sah dalam syari'at islam. Para ulama pun berbeda pendapat dalam membagi rukun-rukun thalaq.

 

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة

Maka rukun thalaq ialah lafdz yang menunjukkan kepada makna thalaq secara bahasa.

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' , jilid 3 hal. 98 | Azizah

Ibnul Humam (w. 681 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Fathul Qadir sebagai berikut :

وركنه نفس اللفظ.

Dan rukun thalaq itu adalah lafadz yang sama dengan thalaq.

Ibnul Humam, Fathul Qadir, jilid 3 hal. 463 | Azizah

Al-Hashkafi (w. 1088 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshor sebagai berikut :

قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية)

Perkataan beliau dan rukun dari thalaq itu ialah lafadz khusus yang menunjukkan kepada makna thalaq secara jelas atau kinayah (sindiran) .

Al-Hashkafi, Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshor, jilid 3 hal. 230 | Azizah

Al-Hathab Ar-Ru'aini (w. 954 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil sebagai berikut :

فصل في أركان الطلاق فصل وركنه أهل ومحل وقصد ولفظ

Fashl dalam rukun-rukun thalaq Fashl : Dan rukun thalaq itu ialah ahlun, mahallun, qashdun, dan lafadz .

Al-Hathab Ar-Ru'aini, Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil, jilid 4 hal. 43 | Azizah

Ahlun : orang yang berhak menjatuhkan thalaq. Mahallun : Istri. Qasdhun : niat. Lafadz : ucapan thalaq Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi (w. 1101 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Syarh Mukhtashar Khalil sebagai berikut :

(فصل) : وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ...والمراد بالأهل موقع الطلاق زوجا كان أو وليه...والمراد بالقصد قصد النطق باللفظ الدال عليه قصد مدلوله أو لم يقصده.... والمراد بالمحل العصمة المملوكة تحقيقا أو تقديرا.... والمراد باللفظ ما دل على فك العصمة

(fashl) dan rukun thalaq adalah ahlun, qashdun (niat/bermaksud), mahallun, dan lafadz. Yang di maksud dengan ahlun adalah yang menjatuhkan thalaq baik itu suami atau walinya (suami)...dan yang dimaksud dengan qashdun adalah niat, baik itu untuk menjatuhkan thalaq atau tidak...dan maksud dari mahallun itu sendiri ialah istrinya, baik dia ada ditempat atau tidak...dan yang dimaksud dari lafadz adalah perkataan yang menunjukkan untuk memisahkan ikatan pernikahan dengan istrinya .

Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi, Syarh Mukhtashar Khalil, jilid 4 hal. 31 | Azizah

Ash-Shawi (w. 1241 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Hasyiatu Ash-Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir sebagai berikut :

(وركنه) : أي الطلاق من حيث هو سنيا أو بدعيا بعوض أم لا... (أهل) موقعه من زوج أو نائبه أو وليه إن كان صغيرا،... (وقصد) : أي قصد النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة... (ومحل) : أي عصمة مملوكة تحقيقا أو تقديرا كما يأتي. (ولفظ) : صريح أو كناية ظاهرة أو خفية، أي أو ما يقوم مقامه كالإشارة والكتابة، لا بمجرد نية ولا بفعل إلا لعرف.

(Dan rukun thalaq adalah):..(ahlun) yang menjatuhkan thalaq seperti suami atau orang yang mewakili suaminya atau walinya kalau ia masih kecil (belum baligh)...(qashdun) atau berniat untuk mengucapkan dengan lafadz yang jelas atau kinayah yang jelas...(mahallun) istri yang dimilikinya, baik ada ditempat atau tidak. (lafadz) secara jelas atau sindiran yang jelas atau samar, atau yang semisalnya seperti bahasa isyarat, tulisan, tidak hanya sebatas niat tanpa perbuatan dan tidak hanya dengan perbuatan tanpa niat kecuali memang urf nya seperti itu. .

Ash-Shawi, Hasyiatu Ash-Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir, jilid 2 hal. 541 | Azizah

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Raudhatu Ath-Thalibin sebagai berikut :

الركن الخامس: الولاية على المحل، الباب الثاني في أركان الطلاق هي خمسة: [الركن] الأول: المطلق... الركن الثاني: اللفظ... الركن الثالث: القصد إلى الطلاق... الركن الرابع: المحل وهو المرأة.... الركن الخامس: الولاية على المحل

Bab tentang rukun thalaq Rukun thalaq ada lima : Pertama: yang menjatuhkan thalaq (muthalliq)...Kedua: lafadz...Ketiga: bermaksud untuk menthalaq...Keempat: al-mahillu (istri)...Kelima: perwalian terhadap istri. .

An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, jilid 8 hal. 68 | Azizah

Penjelasan diatas memang sudah sangat jelas, para ulama mazhab Hanafi hanya menjadikan satu rukun saja dalam perceraian (thalaq). Berbeda dengan ulama mazhab Maliki yang membaginya mejadi empat bagian. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i membagi rukun thalaq menjadi lima bagian.

Baca Lainnya :

jatuhkah Talak Anak Dibawah Umur?
Siti Maryam | 21 November 2015, 17:21 | draft
Dipaksa Bercerai, Jatuhkah Talaknya?
Siti Maryam | 21 November 2015, 18:40 | draft
Jatuhkah Talak Orang yang Mabuk
Zuria Ulfi | 21 November 2015, 17:30 | draft
Dicerai Dalam Keadaan Haidh, Jatuhkah Talaknya?
Zuria Ulfi | 12 September 2015, 13:19 | published
Rukun Cerai Menurut Empat Mazhab
Nur Azizah Pulungan | 8 December 2015, 05:00 | published
Bolehkah Istri Meminta Cerai Ketika Suami Tidak Mampu Membayar Mahar ?
Isnawati | 29 October 2015, 22:24 | approved
Dipisahkan oleh Hakim Karena Terdapat cacat Atau aib, Talak/fasakh?
Siti Maryam | 31 October 2015, 05:56 | approved
Definisi Talak Sunni Menurut Ulama
Fatimah Khairun Nisa | 29 October 2015, 23:38 | approved
Definisi Talak Bid'i Menurut Empat Mazhab
Ipung Multiningsih | 8 December 2015, 06:16 | published
Bolehkah Istri Meminta Cerai Ketika Suami Tidak Mampu Menafkahi?
Isnawati | 29 October 2015, 23:56 | draft
Suami 'Ghaib'/Tidak Pernah Pulang, Bolehkah Istri Minta Cerai?
Qathrin Izzah Fithri | 30 October 2015, 00:08 | draft
Suami Menghilang, Boleh Cerai atau Harus Menunggu Selamanya?
Qathrin Izzah Fithri | 30 October 2015, 00:27 | draft
Suami di Penjara, Bolehkah Minta Cerai?
Qathrin Izzah Fithri | 30 October 2015, 00:32 | approved
Kapan dipisahkan karena adanya cacat pada pasangan?
Siti Maryam | 31 October 2015, 05:52 | draft
Dipisahkan setelah menikah karena terdapat aib. Apakah istri berhak mendapat mahar
Siti Maryam | 31 October 2015, 06:03 | draft
Suami atau istri berzina, wajibkah dicerai?
Isnawati | 31 October 2015, 06:31 | draft
Suami Tidak Mukallaf, Bolehkah Merujuk Istri?
Ipung Multiningsih | 31 October 2015, 07:35 | approved
Suami Menyerahkan Hak Thalaq Kepada Istrinya, Jatuhkah Thalaqnya?
Siti Sarah Fauzia | 28 November 2015, 10:02 | approved
Menurut Istri Khulu' Sudah Terjadi Tapi Suami Mengingkari, Jatuhkah Khulu'nya?
Achadiah | 31 October 2015, 13:41 | approved
Mengucap Cerai Tidak Sengaja, Jatuhkah Talaknya?
Qathrin Izzah Fithri | 31 October 2015, 20:05 | approved