|


 

As-Sarakhsi (w. 483 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Mabsuth sebagai berikut :

من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فلا صلاة له... فما دون ذلك بمنزلة الجدار لا يمنع صحة الاقتداء

Jika diantara makmum dan imam terdapat sungai dan jalan maka tidak sah shalatnya.. Jika selain dua hal itu seperti tembok maka sah shalat berjamaahnya.

As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, jilid 1 hal. 193 | Kartika

Al-Mawaq (w. 897 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya At-Taju wa Al-Iklil sebagai berikut :

لا بأس بالنهر أو الطريق تكون بين الإمام والمأموم

Tidak apa-apa dibatasi dengan sungai kecil atau jalan kecil antara imam dan makmum.

Al-Mawaq, At-Taju wa Al-Iklil, jilid 2 hal. 450 | Ahda

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Raudhatu Ath-Thalibin sebagai berikut :

فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة، لم يصح الاقتداء

Jika ada pembatas yang tidak dapat diketuk atau menghalangi pandangan, tidak sah jamaahnya .

An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, jilid 0 hal. 363 | Anis

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Minhajut Thalibin Wa Umdatul Muftiin sebagai berikut :

وإن كان خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع

Jika di belakang imam ada bangunan, pendapat yang benar adalah sah jamaahnya dengan syarat jarak antara dua shaf tersebut tidak lebih dari tiga hasta.

An-Nawawi, Minhajut Thalibin Wa Umdatul Muftiin, jilid 0 hal. 41 | Anis

Abul Khatab Al-Kalwadzani (w. 510 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Hidayah 'ala Madzhabi Al-Imam Ahmad sebagai berikut :

إن كان بينهما حائل يمنعه من رؤية المأمومين أو طريق أو نهر تجري فيه السفن لم يصح أن يأتم به

Apabila diantara keduanya (imam dan makmum) terdapat pembatas yang menghalangi penglihatan makmum atau terdapat jalan, atau sungai yang disana kapal berjalan maka tidak sah ia menjadi makmum kepada imam tersebut .

Abul Khatab Al-Kalwadzani , Al-Hidayah 'ala Madzhabi Al-Imam Ahmad, jilid 1 hal. 101 | Sofyana

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم

Tidak dimakruhkan seorang imam berdiri diantara tiang, dan dimakruhkan bagi para makmum ,karena memotong shaf-shaf sholat. .

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2 hal. 161 | Irma

Syamsuddin Abul Farraj Ibnu Qudamah (w. 682 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Syarhu Al-Kabir 'ala Matni Al-Muqni' sebagai berikut :

إذا كان الإمام والمأموم في المسجد يعتبر اتصال الصفوف

Apabila imam dan makmum di dalam masjid dianggap shafnya bersambung.

Syamsuddin Abul Farraj Ibnu Qudamah, Syarhu Al-Kabir 'ala Matni Al-Muqni', jilid 2 hal. 74 | Sofyana

Baca Lainnya :