|


 

As-Sarakhsi (w. 483 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Mabsuth sebagai berikut :

ويجوز إمامة الأعمى

orang yang buta boleh menjadi imam .

As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, jilid 1 hal. 40 | Kholisnawati

Al-Marghinani (w. 593 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi sebagai berikut :

ويكره تقديم ... اللأعمى

makruh mendahulukan orang yang buta.

Al-Marghinani, Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi, jilid 1 hal. 57 | Taslima

Ibnu Hajib (w. 776 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya At-Taudhih fi Syarhil Mukhtashar Ibnul Hajib sebagai berikut :

والمعروف عدم كراهة إمامة الأعمى

“ Dan yang telah diketahui bahwa tidak makruh menjadikan orang yang buta menjadi imam.".

Ibnu Hajib , At-Taudhih fi Syarhil Mukhtashar Ibnul Hajib, jilid 1 hal. 461 | Nimah

Ahmad Az-Zarqani (w. 1099 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Syarah Az-Zarqani 'ala Muskhtashar Al-Khalil sebagai berikut :

وجاز اقتداء بأعمى

“Dan diperbolehkan bermakmum kepada imam yang buta”..

Ahmad Az-Zarqani, Syarah Az-Zarqani 'ala Muskhtashar Al-Khalil, jilid 2 hal. 28 | Nimah

Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi (w. 1101 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Syarh Mukhtashar Khalil sebagai berikut :

وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع

“boleh bermakmum pada orang yang buta dan berbeda madzhabnya”..

Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi, Syarh Mukhtashar Khalil, jilid 2 hal. 31 | Kholisnawati

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

واتفقوا على أنه لا كراهة في إمامة الأعمى للبصراء

“Para Ulama telah bersepakat bahwasanya tidak dimakruhkan seorang yang buta menjadi imam bagi orang yang melihat”..

An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 4 hal. 287 | Neng

Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj sebagai berikut :

والأعمى والبصير ) في الإمامة

Orang yang buta dan dapat melihat (diperbolehkan) menjadi imam.

Al-Khatib Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj , jilid 1 hal. 241 | Mega

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

وإمامة العبد والأعمى جائزة

Seorang budak dan orang buta diperbolehkan menjadi imam.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2 hal. 142 | Rahmi

Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Kasysyaf Al-Qinna' sebagai berikut :

ولو كان الأعمى أصم صحت إمامته

walaupun orang yang buta itu tuli sah hukum keimamannya.

Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna', jilid 1 hal. 474 | Mega

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Adzh-Dzhahiriyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut :

والأعمى، والبصير، والخصي، والفحل، والعبد، والحر، وولد الزنى، والقرشي : سواء في الإمامة في الصلاة، وكلهم جائز أن يكون إماما راتبا

Orang yang buta ataupun bisa melihat, orang yang telah dikebiri ataupun laki-laki sejati, seorang budak ataupun orang merdeka, anak haram ataupun orang quraisy(keturunan terhormat) mereka semua sama dalam masalah menjadi imam dalam shalat, semuanya diperbolehkan menjadi imam.

Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 3 hal. 127 | Rahmi

Baca Lainnya :