|


 

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

وكذلك إن وقف عن يسار الإمام وهو مسيء

“begitu juga (sah sholat) makmum yg berdiri di sebelah kiri imam, akan tetapi ia melakukan sesuatu yg buruk”..

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' , jilid 1 hal. 159 | Kholisnawati

Al-Marghinani (w. 593 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi sebagai berikut :

فإن صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء لأنه خالف السنة

jika shalat dibelakang (imam) atau disebelah kirinya boleh tapi ia telah melakukan perbuatan yang buruk karena menyelisihi sunnah.

Al-Marghinani, Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi, jilid 1 hal. 57 | Taslima

Ibnu Nujaim (w. 970 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq sebagai berikut :

أنه لو وقف عن يساره فإنه يكره

“kalau sekiranya ia (makmum) berdiri di sebelah kiri imam maka hukumnya makruh”..

Ibnu Nujaim, Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 1 hal. 373 | Kholisnawati

Al-Hashkafi (w. 1088 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshor sebagai berikut :

وقف عن يساره كره اتفاقا

hukum berdiri di sebelah kiri imam makruh seperti yang telah disepakati.

Al-Hashkafi, Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshor, jilid 1 hal. 78 | Taslima

Al-Qarafi (w. 684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut :

وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ مُسْتَحَبٌّ وَفِي الْكِتَابِ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ

“Di dalam Al-Jawahir dan Al kitab bahwa seorang laki-laki yang sholat di samping kanan imam hukumnya sunnah”..

Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 2 hal. 259 | Nimah

An-Nafarawi (w. 1126 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Fawakih Ad-Dawani sebagai berikut :

والرجل الواحد) ومثله الصبي الذي يعقل القربة إذا صلى واحدا منهما (مع الإمام) يستحب له أن (يقوم) أي يصلي (عن) أي جهة (يمينه)

“Seorang lelaki ataupun anak kecil yang telah berakal apabila sholat sendirian di samping imam, maka disunnahkan untuk sholat di sebelah kanan imam”..

An-Nafarawi, Al-Fawakih Ad-Dawani, jilid 1 hal. 210 | Nimah

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

............السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له أن يتحول إلى يمينه........ فإن استمر على اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته عندنا بالاتفاق

“Disunnahkah apabila makmum sendirian agar berdiri disebelah kanan imam………….. apabila berdiri disebelah kiri atau dibelakang imam maka disunnahkan baginya untuk merubah posisi ke sebelah kanan………….dan apabila tetap berada di kiri atau di belakang maka hal itu makruh hukumnya menurut kami secara sepakat akan tetapi shalatnya tetaplah sah”. .

An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 4 hal. 292 | Neng

Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj sebagai berikut :

( ويقف ) المأموم ( الذكر ) ندبا ولو صبيا إذا لم يحضر غيره ( عن يمينه )

Sunnah bagi makmum walaupun seorang anak kecil laki-laki berdiri dikanan imam apabila tidak ada yg datang untuk berjamaah selain dia (makmum sendiri) .

Al-Khatib Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj , jilid 1 hal. 246 | Mega

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

وإن لم يكن عن يمينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة

Apabila tidak ada seorangpun makmum di sebelah kanan imam maka sholat makmum yang shalat di sebelah kiri imam batal.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2 hal. 156 | Rahmi

Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Kasysyaf Al-Qinna' sebagai berikut :

وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه

Apabila makmum sendiri satu orang maka berdiri dikanan imam .

Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna', jilid 1 hal. 486 | Mega

Baca Lainnya :