|


 

As-Sarakhsi (w. 483 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Mabsuth sebagai berikut :

ويجوز إمامة الأعمى والأعرابي والعبد وولد الزنا والفاسق

Boleh berimam dengan orang yang buta, orang arab badui, seorang hamba, anak hasil perzinahan, dan orang fasik .

As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, jilid 1 hal. 40 | Kartika

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

تجوز إمامة العبد، والأعرابي، والأعمى، وولد الزنا والفاسق

Boleh berimam dengan seorang hamba, orang arab badui, orang buta, anak hasil perzinahan, dan orang fasik..

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' , jilid 1 hal. 156 | Kartika

Ash-Shawi (w. 1241 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Hasyiatu Ash-Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir sebagai berikut :

يحترز به عن الفاسق بالاعتقاد أي ففسقه بسبب الجوارح الظاهرة، وإنما كره لما ورد: «أن أئمتكم شفعاؤكم» والفاسق لا يصلح للشفاعة.

Untuk berhati-hati terhadap orang yang fasiq dalam hal keyakinan atau fasiqnya dikarenakan perbuatan yang dzahir. Bahkan hukumnya makruh dengan hadits, “Sesungguhnya imam imam kalian adalah para pemberi syafaat untuk kalian.”.

Ash-Shawi, Hasyiatu Ash-Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir, jilid 1 hal. 439 | Anis

Al-Mawardi (w. 450 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir sebagai berikut :

أن من ائتم بفاسق لم يعد وأجزأته صلاته، إذا لم يخرج نفسه من الملة

Barangsiapa yang berimam dengan orang fasik tidak perlu mengulangi dan shalatnya sah, apabila kefasikannya tidak sampai mengeluarkan dia dari agama.

Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, jilid 2 hal. 353 | Sofyana

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Raudhatu Ath-Thalibin sebagai berikut :

إذا اجتمع عدل وفاسق، فالعدل أولى بالإمامة وإن اختص الفاسق بزيادة الفقه والقراءة وسائر الخصال، بل تكره الصلاة خلف الفاسق

jika berkumpul orang adil dan orang fasik , maka orang yang adil lebih utama menjadi imam, dan walaupun orang fasik yang mempunyai kelebihan paham agama dan bacaannya serta akhlaknya bagus,akan tetapi dimakruhkan sholat dibelakang orang fasik.

An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, jilid 1 hal. 355 | Irma

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib sebagai berikut :

(بل تكره) الصلاة (خلف الفاسق) لذلك وإنما صحت

Makruh melaksanakan shalat di belakang imam fasik akan tetapi shalatnya sah.

Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib, jilid 1 hal. 219 | Sofyana

Ar-Ruhaibani (w. 1243 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Mathalib Ulin Nuha sebagai berikut :

ولا تصح إمامة فاسق مطلقا

tidak sah secara mutlaq berimam kepada orang yang fasiq .

Ar-Ruhaibani, Mathalib Ulin Nuha, jilid 1 hal. 652 | Irma

Baca Lainnya :