|


 

Al-Mawaq (w. 897 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya At-Taju wa Al-Iklil sebagai berikut :

وأما إن تلفت فذهب مالك إلى أنه إن كان متصل اليسير من يوم سرق إلى يوم أقيم عليه الحد

Adapun jika barang curiannya telah habis/rusak, maka imam Malik berpendapat jika pencuri itu dalam kondisi berkecukupan dari hari dia mencuri sampai hari akan dieksekusinya potong tangan, maka dia dipotong (tangannya).

Al-Mawaq, At-Taju wa Al-Iklil, jilid 8 hal. 426 | Anam

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Adzh-Dzhahiriyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut :

أسقطوا به ضمان ما أتلف بالباطل من مال المسروق منه، وخالفوا به القرآن في إيجابه تعالى الاعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى به، وأباحوا به المال بالباطل

Mereka mengugurkan tanggung jawab bagi pencuri untuk mengganti harta curian yang dia pakai dengan bathil, dan mereka dengan itu telah menyelisihi al-quran yang mewajibkan untuk membalas orang yang berbuat jahat dengan perbuatan yang serupa, dan mereka dengan itu telah membolehkan memakan harta dengan cara yang bathil..

Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 12 hal. 344 | Wahab

Baca Lainnya :