|


 

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

وأما المجنون والصبي الذي لا يعقل فلا عبرة بهما؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة فكانا ملحقين بالعدم.

“Adapun orang yang hilang akal (gila) dan anak kecil (yang belum baligh) maka keduanya tidak dianggap; dikarenakan keduanya bukan dari Ahli Sholat sehingga keduanya dianggap tidak hadir (dalam sholat). .

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' , jilid 1 hal. 156 | Neng

Al-Marghinani (w. 593 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi sebagai berikut :

ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي

laki-laki tidak boleh bermakmum kepada wanita atau anak kecil.

Al-Marghinani, Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi, jilid 1 hal. 57 | Taslima

Al-Hashkafi (w. 1088 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshor sebagai berikut :

ولا يصحّ اقتداء رجل بامرأة وخنثى وصبيّ مطلقا

tidak sah laki-laki bermakmum kepada wanita, banci dan anak kecil secara mutlak.

Al-Hashkafi, Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshor, jilid 1 hal. 79 | Taslima

Al-Minsyalili (w. 979 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyyah menuliskan dalam kitabnya Khulashah al-Jawahir az-Zakiyyah sebagai berikut :

شروط الإمام سبعة، الإسلام، والعقل والذكورة، والبلوغ إلا في النفل، وكونه غير مأموم، والعلم بما تصح به الصلاة، والقدرة على الأركان إلا لمثله.

“Syarat (sah) imam ada tujuh: Islam, berakal, laki-laki, baligh (kecuali dalam sholat sunnah), bukan makmum, mengetahui syarat sahnya shalat, serta mampu dalam menunaikan rukun-rukun shalat kecuali yang semisalnya”. .

Al-Minsyalili, Khulashah al-Jawahir az-Zakiyyah, jilid 1 hal. 24 | Neng

Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi (w. 1101 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Syarh Mukhtashar Khalil sebagai berikut :

تبطل صلاة من اقتدى في فرض بصبي لفقد شرط البلوغ؛ لأنه متنفل، وأما من صلى خلفه في النفل فصلاته صحيحة

“Batal sholat seseorang yang bermakmum kepada anak kecil dalam sholat fardlu, karena ia belum baligh maka (sholat baginya) adalah sunnah, sedangkan barang siapa yang bermakmum dalam sholat sunnah maka sah sholatnya”..

Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi, Syarh Mukhtashar Khalil, jilid 2 hal. 25 | Nimah

Ash-Shawi (w. 1241 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Hasyiatu Ash-Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir sebagai berikut :

وجاز إمامة صبي بمثله : وأما ببالغين فلا تصح في الفرض وتصح في النفل

“Boleh bagi seorang anak kecil mengimami sebayanya, sedangkan (apabila mengimami) orang yang telah baligh maka tidaklah sah dalam sholat fardlu, tetapi sah dalam sholat sunnah”. .

Ash-Shawi, Hasyiatu Ash-Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir, jilid 1 hal. 445 | Nimah

Al-Imam Asy-Syafi'i (w. 204 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Umm sebagai berikut :

إذا أم الغلام الذي لم يبلغ الذي يعقل الصلاة ويقرأ، الرجال البالغين فإذا أقام الصلاة أجزأتهم إمامته

“jika anak kecil yang belum baligh mengimami kaum laki-laki dewasa maka sah lah sholatnya”. .

Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm, jilid 1 hal. 193 | Kholisnawati

Al-Mawardi (w. 450 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir sebagai berikut :

فأما الصبي فتصح صلاته، ويجوز الائتمام به في الفرائض كلها إذا كان مراهقا

“adapun anak kecil yg sudah mencapai usia remaja maka sah sholatnya, dan boleh menjadikannya imam dalam semua sholat fardhu”. .

Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, jilid 2 hal. 327 | Kholisnawati

Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj sebagai berikut :

وتصح القدوة للكامل وهو البالغ الحر للصبي المميز

Dianggap sah Shalat jamaahnya seorang yang baligh dengan anak kecil yang mumayiz .

Al-Khatib Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj , jilid 1 hal. 240 | Mega

dari redaksi diatas dapat disimpulkan bahwa shalat berjamaah dengan anak kecil yang belum mumayiz hukumnya tidak sah Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Kasysyaf Al-Qinna' sebagai berikut :

لا تنعقد الجماعة بصغير في فرض

Hukum shalat berjamaah dengan anak kecil (baik yang sudah maupun belum mumayiz) adalah tidak sah.

Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna', jilid 1 hal. 454 | Mega

Baca Lainnya :