|


 

Ibnu Rusyd Al-Hafid (w. 595 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid sebagai berikut :

وفصل مالك فقال: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه، وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: يقبل، وهي الرواية المشهورة. والثانية: لا يقبل رجوعه

Imam Malik merinci permasalahan ini, beliau berkata; Jika dia merujuk (pengakuannya) sehingga menjadi syubhat (kebenaran zinanya) maka diterima rujukan itu. Namun jika tidak menjadikan syubhat maka ada dua riwayat; pertama diterima, ini riwayat yang masyhur. Riwayat kedua tidak diterima rujukannya..

Ibnu Rusyd Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, jilid 4 hal. 222 | Anam

Ar-Ruhaibani (w. 1243 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Mathalib Ulin Nuha sebagai berikut :

أنه لو رجع مقر به) أي: بالوطء عن إقراره وأكذب نفسه (قبل) منه؛ لأن رجوعه شبهة)

Bahwa jika pengaku zina merujuk pengakuannya, bahwa dia tidak berzina dan meralat pernyataanya maka diterima rujukan tersebut, karena perujukan itu syuhbat (zina).

Ar-Ruhaibani, Mathalib Ulin Nuha, jilid 6 hal. 178 | Anam

Baca Lainnya :