Kulit Bangkai Setelah Disamak. Sucikah?

Mon 6 April 2015 09:47 | 0
Muhammad Aqil Haidar

 

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

الدباغ للجلود النجسة، فالدباغ تطهير للجلود كلها إلا جلد الإنسان والخنزير

Samak untuk kulit najis. Adapun cara samak bisa mensucikan semua kulit kecuali kulit manusia dan kulit babi.

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' , jilid 1 hal. 58 | Ajib

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah sebagai berikut :

وجلود الميتة نجسة وهي بعد الدباغ طاهرة إلا أن مالكا يجعل طهارتها مخصوصة بالانتفاع بها واستعمالها في اليابسات وفي الماء وحده دون سائر المائعات ولا يجوز عنده بيعها ولا الصلاة عليها وأما غيره من أهل المدينة فإنه يذهب في طهارة جلود الميتة إذا دبغت إلى أنها طاهرة كاملة في كل شيء وما يؤكل لحمه ما لا يؤكل سواء في طهارة جلده بالدباغ عند مالك

Dan kulit bangkai itu najis. Tetapi setelah disamak menjadi suci. Dan imam Malik membatasi kesucianya hanya boleh digunakan untuk hal-hal kering dan air. Dan tidak boleh digunakan untuk yang basah(sebagai tempat) selain air.Dan Imam Malik juga tidak membolehkan menjualnya (kulit Setelah disamak) dan tidak pula shalat diatasnya. Akan tetapi Ulama ahli madinah selainnya berpendapat sucinya kulit bangkai jika disamak dengan kesucian mutlak dalam segala hal. Dan hewan yang halal dimakan ataupun haram sama saja dalam kesucian kulitnya stelah disamak menurut Imam Malik.

Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah, jilid 1 hal. 440 | Aqil

Al-Qarafi (w. 684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut :

وهو مطهر لجملة الجلود إلا الخنزير

Dan samak bisa mensucikan semua kulit kecuali kulit babi.

Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 1 hal. 166 | Amrozi

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Raudhatu Ath-Thalibin sebagai berikut :

فيطهر بالدباغ من مأكول اللحم وغيره، إلا جلد كلب، أو خنزير، وفرعهما، فإنه لا يطهر قطعا

Dan semua kulit baik yang boleh dimakan dagingnya taupun tidak suci ketika disamak. Kecuali kulit anjing dan babi dan sejenisnya. Maka tidak bisa disucikan kedua kulit tersebut.

An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, jilid 1 hal. 41 | Faisal

Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Minhaj Al-Qawim sebagai berikut :

لجلد المتنجس بالموت" بأن لم يكن من نحو كلب "و" إن كان من غير المأكول "يطهر بالدبغ

Dan kulit yang najis karena telah menjadi bangkai, salkan bukan kulit anjing dan sejenisnya walaupun tidak halal dimakan maka suci ketika disamak.

Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Minhaj Al-Qawim , jilid 1 hal. 54 | Imam

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

ولنا ما روى عبد الله بن عكيم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب

Dan pendapat serta hujjah kami , hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Ukaim. Bahwasanya Nabi SAW menulis surat ke kaum Juhainah “dulu aku pernah membolehkan kalian (menggunakan) kulit bangkai. Tetapi jika datang suratku ini kepada kalian, maka jangan memanfaatkan dari bangkai baik kulit maupun urat syaraf.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 49 | Syarif

Ibnu Taimiyah (w. 728 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Majmu' Fatawa sebagai berikut :

ومأخذ التردد: أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا. في الحياة أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة؟ والثاني أرجح

Dan yang menjadi letak permasalahan adalah posisi proses samak itu sendiri. Apakah dia seperti “kehidupan” yaitu mengembalikan hukum najis dan tidaknya sama dengan hukum ketika masih hidup. Ataukah seperti “penyembelihan” sehingga menjadi suci (dengan disamak) hewan yang suci ketika disembelih? Dan pendapat kedua lebih rajah.

Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, jilid 21 hal. 95 | Ajib

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Adzh-Dzhahiriyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut :

تطهير جلد الميتة، أي ميتة كانت - ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك - فإنه بالدباغ - بأي شيء دبغ - طاهر، فإذا دبغ حل بيعه والصلاة عليه

Dan cara mensucikan kulit bangkai segala jenis bangkai, walaupun bangkai anjing, babi ataupun hewan buas, atau selainya maka kulit tersebut suci dengan disamak. Dengan apapun cara menyamaknya. Dan ketika sudah disamak maka boleh shalat diatasnya .

Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 1 hal. 129 | Amrozi

Baca Lainnya :

Pengertian Air Musta'mal
Faisal Reza Amaradja | 5 October 2015, 04:02 | draft
Hewan Yang Najis Ketika Masih Hidup
Muhamad Amrozi | 31 March 2015, 07:36 | published
Apakah Najis Kencing Bayi Laki-Laki Dan Bagaimana Cara Mensucikannya?
Faisal Reza Amaradja | 5 October 2015, 13:28 | draft
Kulit Bangkai Setelah Disamak. Sucikah?
Muhammad Aqil Haidar | 6 April 2015, 09:47 | published
Bangkai Cicak, Najiskah?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 7 October 2015, 13:57 | draft
Bagaimana Mensucikan tempat bekas khamar?
Faisal Reza Amaradja | 30 October 2015, 21:10 | draft
Bangkai Manusia Apakah Najis
Faisal Reza Amaradja | 6 November 2015, 21:11 | draft
Hukum Menggunakan Air Musta'mal
Imamuddin Mukhtar | 10 October 2015, 09:39 | draft
Air Mani Manusia, Najiskah ?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 30 March 2015, 09:49 | published
Najiskah air kencing, kotoran dan bekas minum binatang?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 2 April 2015, 09:50 | published
Kriteria Najis yang Dima'fu
Muhammad Syarif Hidayatullah | 9 October 2015, 11:44 | draft
Apakah Istihalah Mengubah Status Najis Menjadi Suci?
Imamuddin Mukhtar | 9 April 2015, 09:50 | published
Apakah Khamr Itu Najis ?
Faisal Reza Amaradja | 17 October 2015, 09:52 | draft
Hukum Menggunakan Air Musyammas
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 19 October 2015, 18:23 | draft
Apakah Hewan Buas Termasuk Najis?
Tajun Nashr, Lc | 11 September 2015, 13:52 | draft
Cara mensucikan Kotoran yang Menempel di Sandal
Muhamad Amrozi | 14 October 2015, 13:56 | draft
Bolehkah Benda Najis Diperjual-belikan?
Faisal Reza Amaradja | 23 October 2015, 13:52 | draft
Najiskah Bangkai Hewan Dua Alam?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 12 October 2015, 13:53 | draft
Hukum Mengkhitan Bayi Perempuan
Isnawati | 11 May 2015, 10:00 | published
Anjing, Najiskah?
Muhammad Aqil Haidar | 16 October 2015, 13:53 | published
Berbedakah Najis Air Kencing Bayi Laki dan Perempuan?
Achadiah | 9 May 2015, 10:11 | published
Cairan Lembab Keluar Dari Kemaluan Wanita, Najiskah?
Siska | 15 May 2015, 01:00 | draft
Apakah Wanita Juga Mengalami Mimpi Basah?
Zuria Ulfi | 17 May 2015, 16:00 | published
Kotoran Cicak, Najiskah?
Muhamad Amrozi | 8 October 2015, 14:15 | draft
Cara Membersihkan Kotoran Cicak
Muhammad Aqil Haidar | 6 October 2015, 14:15 | draft
Bolehkah memanfaatkan barang najis atau yang terkena najis tanpa dibersihkan terlebih dulu
Muhammad Syarif Hidayatullah | 1 November 2015, 07:45 | draft