Tuna Wicara Apakah Akad Dengan Isyarat atau Tulisan?

Sat 12 September 2015 13:07 | 0
Qathrin Izzah Fithri

 

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

وكما ينعقد النكاح بالعبارة ينعقد بالإشارة من الأخرس إذا كانت إشارته معلومة وينعقد بالكتابة

Sebagaimana akad nikah dengan ucapan itu sah maka akad nikah dengan isyarat dari seorang yang tuna wicara itu pun sah apabila isyaratnya dipahami dan akad nikah juga sah dengan tulisan .

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' , jilid 0 hal. 0 | Azizah

Ibnul Humam (w. 681 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Fathul Qadir sebagai berikut :

ينعقد بالإشارة من الأخرس إذا كانت له إشارة معلومة.

Tuna wicara boleh melaksanakan akad nikah dengan isyarat apabila isyaratnya itu dipahami.

Ibnul Humam, Fathul Qadir, jilid 3 hal. 198 | Azizah

Ibnu Abdin (w. 1252 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar sebagai berikut :

وينبغي أن لا يختلف في انعقاده بالأصمّين إذا كان كلّ من الزّوج والزّوجة أخرس؛ لأنّ نكاحه كما قالوا ينعقد بالإشارة حيث كانت معلومة. اهـ

Selumrahnya tidak ada perbedaan pendapat tentang sah nya akad yang disaksikan oleh dua orang tuna rungu jika pasangan yang menikah dua-duanya tuna wicara, karena seperti pendapat mereka, pernikahan mereka dianggap sah dengan menggunakan isyarat yang dapat dimengerti. .

Ibnu Abdin, Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar, jilid 3 hal. 23 | Fatimah

An-Nafarawi (w. 1126 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Fawakih Ad-Dawani sebagai berikut :

والصيغة وهي كل ما يدل على الرضا من الزوج والولي أو من وكيلهما، كأنكحت وزوجت أو وهبت أو تصدقت أو منحت أو أعطيت من ذكر الصداق، ويدخل في الدال الكتابة والإشارة ولو من الجانبين في حق الأخرس إذا كان يتولى الطرفين

Shigah adalan setiap apa yang menunjukkan keridhaan dari pihak suami dan wali, atau yang mewakili keduanya. Seperti: Saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu, dst... dan termasuk juga yang menunjukkan itu adalah tulisan atau isyarat, meskipun dari kedua belah pihak, jika keduanya sama-sama tuna wicara..

An-Nafarawi, Al-Fawakih Ad-Dawani, jilid 2 hal. 4 | Isna

Jadi, madzhab maliki membenarkan shigah ijab dan qabul seorang tuna wicara dengan isyarat maupun tulisan. Al-Haitami (w. 974 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj sebagai berikut :

وينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته بلا خلاف ...

Pernikahan tuna wicara sah dengan isyarat jika isyarat tersebut tidak hanya dipahami oleh orang tententu begitu pula dengan tulisan, dan tidak ada khilaf disini....

Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj, jilid 7 hal. 221 | Qathrin

Sah pernikahan seorang tuna wicara dengan isyarat jika isyaratnya mudah dipahami oleh wali, para saksi dan hadirin. Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj sebagai berikut :

وينعقد بإشارة الأخرس التي لا يختص بها فطنون. أما ما يختص بها الفطنون فإنه لا ينعقد بها

Sah pernikahan seorang tuna wicara dengan isyarat jika isyarat tersebut tidak hanya dipahami oleh orang-orang tententu, akan tetapi jika hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu maka tidak sah... .

Al-Khatib Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj , jilid 4 hal. 230 | Qathrin

Ar-Ramli (w. 1004 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj sebagai berikut :

وينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن، وكذا بكتابته

Sah pernikahan seorang tuna wicara dengan isyarat jika isyarat tersebut tidak hanya dipahami oleh orang tententu, begitu juga dengan tulisan....

Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, jilid 6 hal. 212 | Qathrin

Ibnu Taimiyah (w. 728 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra sebagai berikut :

وصرح الأصحاب بصحة نكاح الأخرس إذا فهمت إشارته

Para ulama madzhab Hanabilah mengatakan dengan jelas sahnya pernikahan tuna wicara jika isyarat akadnya dapat dipahami..

Ibnu Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubra, jilid 5 hal. 451 | Maryam

Dari pemaparan para ulama di atas, bisa kita lihat bahwa semua madzhab membolehkan akad dengan isyarat jika yang melaksanakan akad adalah seorang tuna wicara. Namun di dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Al- Hambali ditambahkan syarat yakni isyarat tersebut mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan keraguan. Wallahu a'lam

Baca Lainnya :

Rukun Nikah Menurut Empat Mazhab
Isnawati | 16 September 2015, 00:05 | published
Haruskah Disebutkan Lafadz Nikah Secara Jelas Dalam Akad?
Qathrin Izzah Fithri | 12 September 2015, 13:06 | published
Akad Nikah : Termasuk Akad Lazim atau Akad Jaiz?
Siti Maryam | 12 September 2015, 13:06 | published
Tuna Wicara Apakah Akad Dengan Isyarat atau Tulisan?
Qathrin Izzah Fithri | 12 September 2015, 13:07 | published
Apakah Ijab Qabul Harus Satu Majelis?
Fatimah Khairun Nisa | 12 September 2015, 13:07 | draft
Bolehkah Ada Jeda Antara Ijab dan Qabul?
Fatimah Khairun Nisa | 12 September 2015, 13:08 | published
Kedudukan Wakil Dalam Akad Nikah
Fatimah Khairun Nisa | 12 September 2015, 13:08 | draft