Hukum Mengkhitan Bayi Perempuan

Mon 11 May 2015 10:00 | 0
Isnawati

 

Az-Zaila'i (w. 743 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq sebagai berikut :

وختان المرأة ليس بسنة، وإنما هو مكرمة للرجال لأنه ألذ في الجماع

Tidaklah sunnah bagi perempuan berkhitan, tetapi sebuah kemuliaan bagi laki-laki yang berkhitan, karena menambah kedekatan suami istri. .

Az-Zaila'i, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 1 hal. 227 | Isna

Al-Qarafi (w. 684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut :

وكرهه مالك يوم الولادة ويوم السابع لأنه من فعل اليهود قال وحد الختان الأمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر قال ابن حبيب الختان سنة للرجال مكرمة للنساء

Makruh bagi imam Malik mengkhitan anak pada hari kelahiran ataupun hari ke tujuh, Karena itu perbuatannya orang-orang Yahudi. Waktu khitan adalah ketika anak berumur 7 tahun, sebagaimana diperintah untuk mereka shalat dari umur tujuh tahun hingga sepuluh tahun. Ibnu Hubaib mengatakan, berkhitan bagi laki-laki sunnah, sedangkan bagi perempuan kemuliaan. .

Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 4 hal. 167 | Ipung

Al-Hathab Ar-Ru'aini (w. 954 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil sebagai berikut :

وأما الخفاض فقال ابن عرفة والخفاض في النساء الرسالة مكرمة وروى

Adapun khitan bagi perempuan, Ibnu ‘Arafah mengatakan bahwa itu adalah syari’at yang mulia..

Al-Hathab Ar-Ru'aini, Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil, jilid 3 hal. 258 | Ipung

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Minhajut Thalibin Wa Umdatul Muftiin sebagai berikut :

ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ ويندب تعجيله في سابعة

Wajib bagi perempuan berkhitan, dengan memotong sebagian daging kecil di paling atas kemaluan, dan bagi laki-laki dengan menghilangkan sebagian kulit penutup bagian depan dari penis, dan disunnahkan bagi laki-laki untuk menyegerakan khitan di umur tujuh tahun ..

An-Nawawi, Minhajut Thalibin Wa Umdatul Muftiin, jilid 1 hal. 306 | Sarah

Madzhab ini berbeda dari madzhab-madzhab sebelumnya, karena mewajibkan berkhitan bagi laki-laki dan perempuan. Zakaria Al-Anshari (w. 926 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib sebagai berikut :

(و) من (قطع شيءٍ من بظر المرأة) (الخفاض) أي اللّحمة الّتي في أعلى الفرج فوق مخرج البول تشبه عرف الدّيك، وتقليله أفضل

Dengan memotong sebagian kecil daging di atas kemaluan perempuan yang menyerupai jengger ayam itu afdhal (utama) .

Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib, jilid 4 hal. 164 | Sarah

Al-Haitami (w. 974 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj sebagai berikut :

ويجب أيضًا (ختان) المرأة والرّجل

Diwajibkan berkhitan bagi perempuan dan laki-laki ..

Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj, jilid 9 hal. 198 | Isna

Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj sebagai berikut :

(ويجب ختان المرأة بجزءٍ) أي قطعه

Diwajibkan berkhitan bagi perempuan, dengan menghilangkan sebagian daging kecil di atas kemaluannya..

Al-Khatib Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj , jilid 5 hal. 539 | Isna

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

فأمّا الختان فواجبٌ على الرّجال، ومكرمةٌ في حقّ النّساء، وليس بواجبٍ عليهنّ.

Diwajibkan bagi laki-laki berkhitan, sedangkan bagi perempuan tidaklah diwajibkan, melainkan hanya sebuah kemuliaan bagi yang mengerjakannya..

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 64 | Achad

Jadi, madzhab Al-Hanabilah ini, membedakan hukum berkhitan antara laki-laki dan perempuan.

Demikianlah pendapat para ulama tentang hukum berkhitan bagi perempuan. Semuanya sepakat tidaklah dilarang atau mengharamkan berkhitan bagi perempuan, bahkan semuanya justru menganjurkan untuk berkhitan. Hanya saja bentuk anjurannya yang berbeda-beda, ada yang mewajibkan, mensunahkan, dan ada pula yang menganggap sebagai pemuliaan saja bagi si perempuan.

Wallahua'lam

Baca Lainnya :

Pengertian Air Musta'mal
Faisal Reza Amaradja | 5 October 2015, 04:02 | draft
Hewan Yang Najis Ketika Masih Hidup
Muhamad Amrozi | 31 March 2015, 07:36 | published
Apakah Najis Kencing Bayi Laki-Laki Dan Bagaimana Cara Mensucikannya?
Faisal Reza Amaradja | 5 October 2015, 13:28 | draft
Kulit Bangkai Setelah Disamak. Sucikah?
Muhammad Aqil Haidar | 6 April 2015, 09:47 | published
Bangkai Cicak, Najiskah?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 7 October 2015, 13:57 | draft
Bagaimana Mensucikan tempat bekas khamar?
Faisal Reza Amaradja | 30 October 2015, 21:10 | draft
Bangkai Manusia Apakah Najis
Faisal Reza Amaradja | 6 November 2015, 21:11 | draft
Hukum Menggunakan Air Musta'mal
Imamuddin Mukhtar | 10 October 2015, 09:39 | draft
Air Mani Manusia, Najiskah ?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 30 March 2015, 09:49 | published
Najiskah air kencing, kotoran dan bekas minum binatang?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 2 April 2015, 09:50 | published
Kriteria Najis yang Dima'fu
Muhammad Syarif Hidayatullah | 9 October 2015, 11:44 | draft
Apakah Istihalah Mengubah Status Najis Menjadi Suci?
Imamuddin Mukhtar | 9 April 2015, 09:50 | published
Apakah Khamr Itu Najis ?
Faisal Reza Amaradja | 17 October 2015, 09:52 | draft
Hukum Menggunakan Air Musyammas
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 19 October 2015, 18:23 | draft
Apakah Hewan Buas Termasuk Najis?
Tajun Nashr, Lc | 11 September 2015, 13:52 | draft
Cara mensucikan Kotoran yang Menempel di Sandal
Muhamad Amrozi | 14 October 2015, 13:56 | draft
Bolehkah Benda Najis Diperjual-belikan?
Faisal Reza Amaradja | 23 October 2015, 13:52 | draft
Najiskah Bangkai Hewan Dua Alam?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 12 October 2015, 13:53 | draft
Hukum Mengkhitan Bayi Perempuan
Isnawati | 11 May 2015, 10:00 | published
Anjing, Najiskah?
Muhammad Aqil Haidar | 16 October 2015, 13:53 | published
Berbedakah Najis Air Kencing Bayi Laki dan Perempuan?
Achadiah | 9 May 2015, 10:11 | published
Cairan Lembab Keluar Dari Kemaluan Wanita, Najiskah?
Siska | 15 May 2015, 01:00 | draft
Apakah Wanita Juga Mengalami Mimpi Basah?
Zuria Ulfi | 17 May 2015, 16:00 | published
Kotoran Cicak, Najiskah?
Muhamad Amrozi | 8 October 2015, 14:15 | draft
Cara Membersihkan Kotoran Cicak
Muhammad Aqil Haidar | 6 October 2015, 14:15 | draft
Bolehkah memanfaatkan barang najis atau yang terkena najis tanpa dibersihkan terlebih dulu
Muhammad Syarif Hidayatullah | 1 November 2015, 07:45 | draft