Referensi


Kitab : Syarhu Al-Kabir 'ala Matni Al-Muqni'
Penulis : Syamsuddin Abul Farraj Ibnu Qudamah
Wafat : 682 H
Penerbit : Daar Al-Kitab Al-'Arabi
Muhaqqiq :
Cetakan ke :
Tahun :
Jumlah Jilid : 0