Referensi


Kitab : Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil
Penulis : Al-Hathab Ar-Ru'aini
Wafat : 954 H
Penerbit : دار الفكر - بيروت
Muhaqqiq :
Cetakan ke : 3
Tahun : 1412 H
Jumlah Jilid : 6